Krise – nå igjen?

 

finans_vekt-kopi-2

Tromsø kommune sliter fortsatt med ubalanse i økonomien. Økonomirapport 2 som ble lagt frem i går viser at vi ligger an til et underskudd på 60 millioner kroner. Ubalansen skyldes først og fremst helse og omsorg, som står for et overforbruk i forhold til budsjettet på over 100 millioner.

Situasjonen er alvorlig, men ikke uventet. Økningen i eiendomsskatten ble vedtatt for å demme opp for spriket mellom kommunens inntekter og utgifter. Uten den ekstra eiendomsskatten på 82 millioner ville bildet ha sett enda verre ut. Situasjonen er heller ikke ny. Faktisk har det vært overforbruk i helse og omsorg hvert eneste år siden 2011. Årsakene til at det er slik er sammensatte, men forenklet kan vi si at det er tre hovedforklaringer.

helse_plaster-kopiFor det første vokser behovene for helse og omsorgstjenester raskere enn budsjettet har forutsett. Det er vanskelig å beregne hvor mange som skal bli syke eller alvorlig skadede i løpet av et år. Når folk er pleietrengende og har krav på hjelp må kommunen stille opp, uavhengig av budsjettet. Hvis vi ikke klarer å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra UNN får vi døgnmulkt, som også gir budsjettoverskridelser. Slike overskridelser utgjør ca 60% av det forventede overforbruket i år.

For det andre bruker kommunen for mye penger på overtid og vikarer. Det skyldes at man har for få heltidsansatte og for få kvalifiserte sykepleiere. Når vi ikke klarer å fylle kravene til kompetent personale i de vanlige stillingene blir vi tvunget til å leie inn ekstra folk dyrt. Kommunen jobber nå med et heltidsprosjekt som på sikt vil kunne få ned bruken av overtid og vikarer. I tillegg må vi ta grep for å sikre at vi klarer å rekruttere nok folk med utdanning og kompetanse.

For det tredje er sykefraværet for høyt, på flere områder oppe i 10-11%. Det koster ekstra fordi kommunen må dekke arbeidsgiverdelen av sykelønna og samtidig får kostbare vikarutgifter. I tillegg er det selvsagt et problem i seg selv når så mange er for syke til å gå på jobb. Overtid, vikarer og sykefravær utgjør ca 40 % av overforbruket.

For å sikre gode tjenester til folk i Tromsø innenfor de budsjettrammene vi har, er vi helt avhengige av å jobbe sammen med de som skal levere tjenestene, altså våre ansatte. Derfor har SV, Ap og Rødt startet arbeidet med en tillitsreform innenfor helse og omsorg. Det handler om at vi vil la de ansatte få større innflytelse på hvordan vi skal utforme og organisere tjenestene våre. Vi har tro på at de som jobber med helse og omsorg er de som best vet hvor skoen trykker og hva som kan gjøres for å få ting bedre. Det gjelder både hvilke tjenester vi skal gi, på hvilken måte og av hvem. Våre ansatte er en ressurs, og deres kunnskap og erfaring skal bli hørt og brukt. Det gjelder også for sykefraværsproblematikken. Vi må jobbe på lag med folk for å finne ut hva som skaper høyt sykefravær og hvordan vi sammen kan få dette ned.

 

helse_medisin-kopiSV, Ap og Rødt har gitt administrasjonen tydelige styringssignaler om at effektivisering av driften i Tromsø kommune skal skje gjennom et godt samarbeid med de som jobber for oss i sykehjem, skoler og barnehager. I tillegg har vi sagt at eiendomsskatten ikke skal økes ytterligere i perioden. Økningen til 5 % som kom i fjor var et nødvendig onde, men eiendomsskatt er ingen Sareptas krukke. Fremover gjelder det å ta gode grep for å få ned unødvendige utgifter – sammen med de ansatte.

 

 

 

 

Advertisements

One thought on “Krise – nå igjen?

  1. Pingback: Tillit, faglighet og omsorg | Tromsødama

Kommentarer?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s