Barn og unge først – et budsjett for framtida

 

Når økonomien er utfordrende, er det viktig å investere i framtida – i barn og unge.

I dag har Samarbeidspartiene SV, Rødt og Ap lagt frem vårt felles budsjettforslag. Forslaget blir vedtatt i formannskapets møte klokka 14, og går da som innstilling til kommunestyret 15. desember. Budsjettet er det aller viktigste styringsverktøyet vi har i kommunen, og det berører hverdagen til alle som bor i Tromsø. Etter noen hektiske uker med lange dager, kvelder og til og med netter med budsjett-jobbing i det siste, er jeg glad og stolt av helheten i forslaget vi har lagt frem.

Vi tar utgangpunkt i administrasjonssjefens forslag, som er basert på styringssignaler vi har gitt i Kystens Hus-erklæringa og vedtak i kommunestyret. Budsjettforslaget bærer preg av at Tromsø kommune står i en utfordrende økonomisk situasjon, der utgiftene våre har steget mer enn inntektene, og sparekontoen er tom. For å bøte på dette har det vært nødvendig å gjøre en del innsparingsgrep. Samarbeidspartiene vil kutte utgifter, og sette av mer penger til fremtidige utgifter. Samtidig er vi opptatt av at de kuttene vi gjør skal være forsvarlige, og at vi ikke skal ramme sosialt sårbare grupper.

Tromsø skal være en varm og inkluderende by som tar vare på alle innbyggerne sine. Derfor er det viktig for oss at vi kommer i gang med å bygge nye avlastingsboliger for funksjons- og utviklingshemmede barn på Sommerlyst. Forholdene slik de er nå med midlertidige løsninger på Tromsdalen campingplass er uverdige. Vi setter av ekstra investeringsmidler for 2017 og vil be om at planene for nye boliger iverksettes så raskt som overhodet mulig. Vi vil også sette i gang bygging av nye omsorgsboliger for funksjonshemmede voksne. Frivillig sektor driver svært mange viktige tilbud for sårbare grupper i Tromsø. Samarbeidspartiene vil gi mer penger for å kunne styrke dette tilbudet. Vi gir ekstra støtte til Fontenehuset som driver hjelp til selvhjelpsprosjekter for mennesker som står utenfor arbeidslivet på grunn av psykisk sykdom. Vi øker også støtten til Kafe X, Gatejuristen og Aktiv på dagtid.

Det er ikke god økonomistyring å kutte i barns oppvekstvilkår. Selv om kommunen har dårlig råd, har vi ikke råd til å svikte barn og unge. Samarbeidspartienes budsjettforslag sikrer opptrappingen av lærerstillinger i Tromsø, opprettholder voksentetthet i SFO og holder SFO-prisen på samme nivå som 2016 (kun justert for inflasjon). Vi fortsetter å satse på viktige alternative læringsarenaer som Inn på tunet, Holt 4H Læringstunet og Vitensenteret, og vi slår fast at den nye normalhallen med gymsal på Storelva skole skal bygges med oppstart i 2017. Leirskoletilbudet opprettholdes. Vi sikrer også videre drift av biblioteket i Kroken, som er et viktig gratis tilbud til barn, unge og voksne i denne bydelen, og Kunstisbanen i Tromsdalen.

Jeg er veldig glad for at vi har satt av midler til å fortsette med å gi russen gratis tilbud om vaksinering mot hjernehinnebetennelse, og for at vi skal bruke mer penger på å vedlikehold kommunale utleieboliger. Vi vil også jobbe for å få bygd flere utleieboliger – det trengs!

Alt i alt mener jeg at budsjettforslaget fra SV, Rødt og Ap svarer godt på de utfordringene jeg pekte på da administrasjonssjefens forslag ble lagt frem. I årene som kommer vil vi fortsette å jobbe for trygg økonomisk styring, for gode tilbud til de som trenger det og for barn og unge i Tromsø kommune.

 

fakkeltog

Engasjementet for biblioteket i Kroken har imponert oss. Det var veldig hyggelig å være med på fakkelmarkering for biblioteket sammen med Kristin og Jens Ingvald på tirsdag.               (c) Mathilde Torsøe, Nordlys. Lånt med tillatelse fra denne billedserien.

 

 

 

 

 

 

Kommentarer?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s